ဗီဇာလျှောက်ရန်လိုအပ်ချက်များ

Europe

ဓါတ်ပုံ: ကာလာဓာတ်ပုံ နောက်ခံ အဖြူ ၂ ပုံ
ဓါတ်ပုံဆိုဒ် : 1.5 x 2 in

၁။ သံရုံး ဗီဇာ ပုံစံ (၁) စောင်။
၂။ passport စာအုပ်မူရင်း (သက်တမ်း အနည်း၆ လ ရှိရမည်)
၃။ လေယာဉ်လက်မှတ် အသွားအပြန် မူရင်း / မိတ္တူ
၄။ သန်းခေါင်စာရင်း မူရင်း/ မိတ္တူ / နိုတြီ ။
၅။ ပိုင်ဆိုင်မှု နှစ်ခု ပြရပါမည် ။ ဘဏ်စာအုပ် ၊ ကားစာအုပ် ၊ လုပ်ငန်း လိုင်စင် (ဘဏ်စာအုပ်မှာ သိန်း ၁၂၀ အနည်းဆုံး ရှိပြီး သက်တမ်း၆ လ ရှိရမည် ။)
၆။ တင်မည့်သူ၏ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် မူရင်း ၊ မိတ္တူ ၊ နိုတြီ

Singapore

ဓါတ်ပုံ: ကာလာဓာတ်ပုံ နောက်ခံ အဖြူ ၁ ပုံ
ဓါတ်ပုံဆိုဒ်: ( 1.5 x 2 in ) P.P

၁။ သံရုံးဗီဇာပုံစံ (၁)စောင်။
၂။ Passport စာအုပ်မူရင်း။(အနည်းဆုံး ၆လသက်တမ်းရှိရမည်)
၃။ လေယာဉ်လက်မှတ်အသွားအပြန် booking
၄။ သန်းခေါင်စာရင်း မူရင်း/ မိတ္တူ / နိုတြီ
၅။ စင်င်္ကာပူ ဗီဇာတင်ရာတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုပြရန်မလိုပါ။
၆။ ကျောင်းသားဖြစ်ပါက ကျောင်းသားကဒ်ပေးရန်လိုပါသည်။

Malaysia

ဓါတ်ပုံ: ကာလာဓာတ်ပုံ နောက်ခံ အဖြူ ၂ ပုံ
ဓါတ်ပုံဆိုဒ်: ( 3.5 × 4.5 ) P.P

၁။ သံရုံးဗီဇာပုံစံ (2)စောင်။
၂။ Passport စာအုပ်မူရင်း။
၃။ လေယာဉ်လက်မှတ်အသွားအပြန် မူရင်း/ မိတ္တူ။
၄။ သန်းခေါင်စာရင်း မူရင်း/ မိတ္တူ…. ( ဘာသာပြန်ပြီး)။
၅။ တင်မည့်သူ၏ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် မိတ္တူ / မူရင်း

China

ဓါတ်ပုံ: ကာလာဓာတ်ပုံ နောက်ခံ အဖြူ ၂ ပုံ
ဓါတ်ပုံဆိုဒ်: ( 2in × 2in )

၁။ သံရုံးဗီဇာပုံစံ (၁)စောင်။
၂။ Passport စာအုပ်မူရင်း။(သက်တမ်းအနည်းဆုံး ၆ လ ရှိရမည် )
၃။ တင်မည့်သူ၏ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် မိတ္တူ / မူရင်း
၄။ လေယာဉ်လက်မှတ်အသွားအပြန် မူရင်း/ မိတ္တူ။
၅။ သန်းခေါင်စာရင်း မူရင်း/ မိတ္တူ
၆။ တင်မည့်သူ၏ အလုပ်အကိုင် (သို့) တက်ရောက်နေ့သည့် ကျောင်း၏လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်။
* အမြန်ကြေးဖြင့် လျှောက်ပါက ၁(သို့)၂ ရက်သာကြာမြင့်မည်။

Hongkong

ဓါတ်ပုံ: ကာလာဓာတ်ပုံ နောက်ခံ အဖြူ ၂ ပုံ
ဓါတ်ပုံဆိုဒ်: ( 2in × 2in )

၁။ သံရုံးဗီဇာပုံစံ (၁)စောင်။
၂။ Passport စာအုပ်မူရင်း။(သက်တမ်း အနည်းဆုံး ၆ လရှိ၇မည် )
၃။ တင်မည့်သူ၏ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် မိတ္တူ / မူရင်း
၄။ လေယာဉ်လက်မှတ်အသွားအပြန် မူရင်း/ မိတ္တူ။
"၅။ ပိုင်ဆိုင်မှု (၁)ခုပြသရပါမည်။ ကားစာအုပ် (သို့ ) ဘဏ်စာအုပ် ( ကားစာအုပ်မှာ သွားမည့်သူ၏စာအုပ်သာ ပြသရပါသည်။ ကားစာအုပ်ပြသပါက (Owner Book) သာပြသရပါသည်။
* အရောင်းအဝယ်စာချုပ်များဖြင့် ပြသ၍ မရပါ။ " ၆။ ဘဏ်စာအုပ်တွင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လအတွင်း မှ တင်မည့်အချိန်ထိ(၁၀ သိန်း ) ရှိရမည် ။

အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်သူတိုင်း ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု ပြပေးရပါမည် ။ ကား (owner book ) နာမည်ပေါက်မဟုတ်လျှင် အိမ်ထောင်စု စာရင်းတွင်ပါ၀င်သော အဖေ (သို့) အမေ ၏ နာမည်ပေါက်ဖြစ်ရမည်။

* အမြန်ကြေးဖြင့် လျှောက်ပါက ၁(သို့)၂ ရက်သာကြာမြင့်မည်

Korea

ဓါတ်ပုံ: ကာလာဓာတ်ပုံ နောက်ခံ အဖြူ ၂ ပုံ
ဓါတ်ပုံဆိုဒ်: ( 1in × 1.5in )

၁။ သံရုံးဗီဇာပုံစံ (၁)စောင်။
၂။ Passport စာအုပ်မူရင်း။(သက်တမ်းအနည်းဆုံး၆လရှိရပါမည် )
၃။တင်မည့်သူ၏ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် မိတ္တူ
၄။သန်းခေါင်စာရင်း မိတ္တူ၊ မူရင်း။ နိုတြီ
၅။ ပိုင်ဆိုင်မူ (၁) ခုပြရပါမည်။ ဘဏ်စာအုပ် (သို့ ) ကားစာအုပ် (သို့ ) အိမ်အရောင်းဝယ်စာချုပ် (ဘဏ်စာအုပ်မှာ သိန်း ၁၂၀ အနည်းဆုံး ရှိပြီး သက်တမ်း၆ လ ရှိရမည် ။)
"၆။ ကားစာအုပ်မှာ သွားမည့်သူ၏စာအုပ်သာ ပြသရပါသည်။ ကားစာအုပ်ပြသပါက (Owner Book) သာပြသရပါသည်။ * အရောင်းအဝယ်စာချုပ်များဖြင့် ပြသ၍ မရပါ။"
၇။ လေယာဉ်လက်မှတ်အသွားအပြန် မူရင်း/ မိတ္တူ။

အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်သူတိုင်း ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု ပြပေးရပါမည် ။ ကား (owner book ) နာမည်ပေါက်မဟုတ်လျှင် အိမ်ထောင်စု စာရင်းတွင်ပါ၀င်သော အဖေ (သို့) အမေ ၏ နာမည်ပေါက်ဖြစ်ရမည်။

Japan

ဓါတ်ပုံ: ကာလာဓာတ်ပုံ နောက်ခံ အဖြူ ၂ ပုံ
ဓါတ်ပုံဆိုဒ်: ( 2in × 2in )

၁။ သံရုံးဗီဇာပုံစံ (၁)စောင်။
၂။ လေယာဉ်လက်မှတ်အသွားအပြန် မူရင်း/ မိတ္တူ။
၃။ Passport စာအုပ်မူရင်း။ (အနည်းဆုံး သက်တမ်း ၆ လကြာမြင့်မည်
၄။ သန်းခေါင်စာရင်း မိတ္တူ၊ မူရင်း။ နိုတြီ
၅။ ပိုင်ဆိုင်မူ (၁) ခုပြရပါမည်။ (ဘဏ်စာအုပ်မှာ သိန်း ၁၂၀ အနည်းဆုံး ရှိပြီး သက်တမ်း၆ လ ရှိရမည် ။
၆။ အလုပ်ကိုင် အထောက်ထား တစ်ခုပြပေးရန် လိုအပ်ပါသည် ။(စည်ပင်လိုင်စင်နဲ့ သက်တမ်းတိုးထားသော စာရွက် ) သက်ပြည့်ပင်စင် သမားဖြစ်ပါက ပင်စင်စားထောက်ခံစာစာရွက်လိုအပ်ပါသည် ။

Dubai

ဓါတ်ပုံ: ကာလာဓာတ်ပုံ နောက်ခံ အဖြူ ၂ ပုံ
ဓါတ်ပုံဆိုဒ်: ( 1in × 1.5in )

၁။ passport စာအုပ် (သက်တမ်းအနည်းဆုံး ၆ လ ကျန်ရှိရမည် )
၂။ မှတ်ပုံတင် မူရင်း ၊ နိုတြီ
၃။ အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း ၊ နိုတြီ

Austria

ဓါတ်ပုံ: ကာလာဓာတ်ပုံ နောက်ခံ အဖြူ ၂ ပုံ
ဓါတ်ပုံဆိုဒ်: ( 1.5in × 2in )

၁။ သံရုံး ဗီဇာ ပုံစံ (၁) စောင်။
၂။ passport စာအုပ်မူရင်း (သက်တမ်း အနည်း၆ လ ရှိရမည်)
၃။ လေယာဉ်လက်မှတ် အသွားအပြန် မူရင်း / မိတ္တူ
၄။ သန်းခေါင်စာရင်း မူရင်း/ မိတ္တူ / နိုတြီ ။
၅။ ပိုင်ဆိုင်မှု နှစ်ခု ပြရပါမည် ။ ဘဏ်စာအုပ် ၊ ကားစာအုပ် ၊ လုပ်ငန်း လိုင်စင် (ဘဏ်စာအုပ်မှာ သိန်း ၁၂၀ အနည်းဆုံး ရှိပြီး သက်တမ်း၆ လ ရှိရမည် ။)
၆။ တင်မည့်သူ၏ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် မူရင်း ၊ မိတ္တူ ၊ နိုတြီ

America

ဓါတ်ပုံ: ကာလာဓာတ်ပုံ နောက်ခံ အဖျော့ ၂ ပုံ
ဓါတ်ပုံဆိုဒ်: ( 2in × 2in )

၁။ passport စာအုပ် (သက်တမ်းအနည်းဆုံး ၆ လ ကျန်ရှိရမည် )
၂။ မှတ်ပုံတင် မူရင်း ၊ နိုတြီ
၃။အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း ၊ နိုတြီ
၄။လက်ထပ်စာချုပ်
၅။လေယာဉ်လက်မှတ် အသွားအပြန် မူရင်း ၊ မိတ္တူ
၆။ပိုင်ဆိုင်မှု ပြ ပေးရမည်။ (မြေ ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့ )တိုက် / အိမ် အရောင်းဝယ်စာချုပ် ၊ ကားစာအုပ် )
၇။ဘဏ်စာအုပ် (မူရင်း) နှင့် Current Account (၃ လစာအတွက် ဘဏ်၏တံဆိပ်တုံး နှင့် မန်နေဂျာ လက်မှတ်ပါသော Statement )
၈။ (Director or any position အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပါက MD ၏ ခရီးသွားလာခွင့် အသိမှတ်ပြု စာ )
၉။ Company (သို့ ) အစိုးရဌာနတွင် အလုပ်လုပ်သည်ဆိုပါက ရုံးမှမိမိလစာ အတွက်ထောက်ခံစာ လိုပါသည် ။
၁၀။အလုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုပြပေးရပါမည် ။ ( Form 6 / 26 နှင့် Company registration ) (မူရင်း ၊နိုတြီ )
၁၁။ Invitation letter( နေထိုင်ခွင့် ပြုကြောင်း နှင့် ခေါ်သူ၏ နေရပ်လိပ်စာ အပြည့်စုံ နှင့် ဖုန်းနံပါတ် )
၁၂။ Tax Payer slip (အခွန် အထောက်ထား ပြေစာမိတ္ထူ )
၁၃ ။မိမိပိုင်ဆိုင်မှု မပြနိုင်ပါက မိသားစု ၀င်တစ်ဦးဦး၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ပြပြီးထိုသူ၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးပါကြောင်း စာရရှိရပါမည် ။