မြန်မာသံရုံးလိပ်စာများ

Myanmar Missions (Asia & Pacific)

Austria

  • Honorary Consul-General :
    Mag. Philip Schonthal
  • Address :
    HoheWarteSilberga SSE 60, A-1190 VIENNA, Austria,
  • Tel :
    431 3684 525
  • Fax :
    431 3684 525
  • Email :
    myanmar@ps19.com

The Federative Republic of Brazil

  • Honorary Consul-General :
    Mr. Ricardo CatebCury
  • Address :
    AV. Paulista, 1499-1 Andar, 01 311-200, Sao Paulo-Sp
  • Tel :
    00-55-11 3262 2322
  • Mobile :
    00-55-11 99747 633
  • Email :
    consuladomyanmarsp@gmail.com

The Netherlands

  • Honorary Consul-General :
    Mr. Herman J. Stevens
  • Address :
    Overaseweg 96, 4836 BC-Breda, The Netherlands
  • Tel :
    (0031) (76) 520 9054
  • Mobile :
    3138530125
  • Email :
    consul@hjstevens.nl

Republic of Lebanon

  • Honorary Consul-General :
    Mr. Elie J Debahy
  • Address :
    No. 93, Charles Dejaulle Avenue Debahy Center, Sinelfil, Beirut, Lebanon
  • PO Box :
    11-03469
  • Tel :
    + (961) (1) 4853 75-9 (5 lines)
  • Mobile:
    (00) (961) 50 2974
  • Fax :
    (00 961) (1) 502974
  • Email :
    myanmar@debahy.com

Republic of Turkey

  • Honorary Consul-General :
    Mr. ErcanAygun
  • Address :
    Cetin EmecBulVari, 1324 (former 7) Cadde 55/4 An-Kara, Turkey
  • Tel :
    (00)(90) 473 5078
  • Mobile :
    (00)(90) 533 459 4275
  • Fax :
    (00)(90) 312 472 5016, (00)(90) 312 472 1376
  • Email :
    secretariat@myanmarconsulate.com

People’s Republic of Bangladesh

  • Honorary Consul-General :
    Mr. Haj Mohammed Hakim Ali
  • Address :
    Suite:# 200, Hotel Agrabad, Agrabad Commercial Area, Chittagong, Bangladesh
  • Tel :
    (88031) 713 311-8
  • Mobile :
    01819312515
  • Fax :
    (88031) 710572
  • Email :
    hmhakimali@agrabadhotels.com

The Socialist Republic of Vietnam

  • Honorary Consul-General :
    Mr. Dam TrungBac
  • Address :
    No.62./1/2 E Truong Cong Dinh St, Ward 14, Tan Binh District,Ho Chi Minh City
  • Tel :
    (84) (8) 544 90 805
  • Mobile :
    (84) 09 87 388 389
  • Fax :
    (84-8) 3842 8879
  • Email :
    infogmas@gmail.com, my.consulate.hcm@gmail.com

Greece

  • Honorary Consul-General :
    Mr. Panayotis L. Tzaneas
  • Address :
    No. 10, Skouze St, Piraeus, GR 18536
  • Tel :
    00 30 210 452 6026, 452 6086
  • Mobile :
    6944 502929
  • Fax :
    00 30 210 542 4920
  • Email :
    ptzane@tee.gr

The Republic of Italy

  • Honorary Consul-General :
    Mr. Andrea Ganelli
  • Address :
    Coroso Re Umberto, 8 , 10121 Turin
  • Tel :
    011 5061611
  • Mobile :
    339 8155 223
  • Fax :
    011 5061 655
  • Email :
    console@consolatomyanmartorino.it

Republic of Korea

  • Honorary Consul-General :
    Mr. Won BaeDahn
  • Address :
    103 Dong, 6901 HO, #33, Marine City-2 RO, Haeundae-Gu, Busan, 612-824, Republic of Korea
  • Tel :
    (82-2) 466 0785
  • Fax :
    (82-2) 466 1263
  • Email :
    myanmar@kotis.net
  • Website :
    meseoul.org

Japan

  • Honorary Consul-General :
    Mr. Takashi Nagata
  • Address :
    3-3-11 Eboshicho, Nada, Ku Kobe – Shi, Japan 657-0042
  • Tel :
    81-78 805 3901
  • Fax :
    81-78 805 3849
  • Email :
    hnin@ship.ecl.co.jp

People’s Republic of China, Beijing

  • Head of Mission H.E. :
    U Thit Lin Ohn (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)
  • Deputy Head of Mission :
    Daw Cho Cho Soe (Counsellor)
  • Address :
    No. 6 Dongzhi Men Wai Street, Chao Yang District, 100600
  • Tel :
    (0086) (10) 6532 0351 (2 Lines)
  • Fax :
    (0086) (10) 6532 0408
  • Website :
    www.myanmarembassy.com

People’s Republic of China, Hong Kong

  • Consul General :
    U ZawZawSoe
  • li>Consul/ Counsellor :
    U Kyaw Zeya Lin
  • Address :
    Rm 2401-2405 & 2436-2440,24/F, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai
  • Tel :
    (852) 2845 0810, 2845 0811
  • Fax :
    (852) 2845 0820
  • Email :
    myancghk@biznetvigator.com
  • Website:
    www.mcgkunming.org

People’s Republic of China, Beijing

  • Head of Mission H.E. :
    U Thit Lin Ohn (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)
  • Deputy Head of Mission :
    Daw Cho Cho Soe (Counsellor)
  • Address :
    No. 6 Dongzhi Men Wai Street, Chao Yang District, 100600
  • Tel :
    (0086) (10) 6532 0351 (2 Lines)
  • Fax :
    (0086) (10) 6532 0408
  • Website :
    www.myanmarembassy.com