မြန်မာသံရုံးလိပ်စာများ

Myanmar Missions (Asia & Pacific)

Austria

 • Honorary Consul-General :
  Mag. Philip Schonthal
 • Address :
  HoheWarteSilberga SSE 60, A-1190 VIENNA, Austria,
 • Tel :
  431 3684 525
 • Fax :
  431 3684 525
 • Email :
  myanmar@ps19.com

The Federative Republic of Brazil

 • Honorary Consul-General :
  Mr. Ricardo CatebCury
 • Address :
  AV. Paulista, 1499-1 Andar, 01 311-200, Sao Paulo-Sp
 • Tel :
  00-55-11 3262 2322
 • Mobile :
  00-55-11 99747 633
 • Email :
  consuladomyanmarsp@gmail.com

The Netherlands

 • Honorary Consul-General :
  Mr. Herman J. Stevens
 • Address :
  Overaseweg 96, 4836 BC-Breda, The Netherlands
 • Tel :
  (0031) (76) 520 9054
 • Mobile :
  3138530125
 • Email :
  consul@hjstevens.nl

Republic of Lebanon

 • Honorary Consul-General :
  Mr. Elie J Debahy
 • Address :
  No. 93, Charles Dejaulle Avenue Debahy Center, Sinelfil, Beirut, Lebanon
 • PO Box :
  11-03469
 • Tel :
  + (961) (1) 4853 75-9 (5 lines)
 • Mobile:
  (00) (961) 50 2974
 • Fax :
  (00 961) (1) 502974
 • Email :
  myanmar@debahy.com

Republic of Turkey

 • Honorary Consul-General :
  Mr. ErcanAygun
 • Address :
  Cetin EmecBulVari, 1324 (former 7) Cadde 55/4 An-Kara, Turkey
 • Tel :
  (00)(90) 473 5078
 • Mobile :
  (00)(90) 533 459 4275
 • Fax :
  (00)(90) 312 472 5016, (00)(90) 312 472 1376
 • Email :
  secretariat@myanmarconsulate.com

People’s Republic of Bangladesh

 • Honorary Consul-General :
  Mr. Haj Mohammed Hakim Ali
 • Address :
  Suite:# 200, Hotel Agrabad, Agrabad Commercial Area, Chittagong, Bangladesh
 • Tel :
  (88031) 713 311-8
 • Mobile :
  01819312515
 • Fax :
  (88031) 710572
 • Email :
  hmhakimali@agrabadhotels.com

The Socialist Republic of Vietnam

 • Honorary Consul-General :
  Mr. Dam TrungBac
 • Address :
  No.62./1/2 E Truong Cong Dinh St, Ward 14, Tan Binh District,Ho Chi Minh City
 • Tel :
  (84) (8) 544 90 805
 • Mobile :
  (84) 09 87 388 389
 • Fax :
  (84-8) 3842 8879
 • Email :
  infogmas@gmail.com, my.consulate.hcm@gmail.com

Greece

 • Honorary Consul-General :
  Mr. Panayotis L. Tzaneas
 • Address :
  No. 10, Skouze St, Piraeus, GR 18536
 • Tel :
  00 30 210 452 6026, 452 6086
 • Mobile :
  6944 502929
 • Fax :
  00 30 210 542 4920
 • Email :
  ptzane@tee.gr

The Republic of Italy

 • Honorary Consul-General :
  Mr. Andrea Ganelli
 • Address :
  Coroso Re Umberto, 8 , 10121 Turin
 • Tel :
  011 5061611
 • Mobile :
  339 8155 223
 • Fax :
  011 5061 655
 • Email :
  console@consolatomyanmartorino.it

Republic of Korea

 • Honorary Consul-General :
  Mr. Won BaeDahn
 • Address :
  103 Dong, 6901 HO, #33, Marine City-2 RO, Haeundae-Gu, Busan, 612-824, Republic of Korea
 • Tel :
  (82-2) 466 0785
 • Fax :
  (82-2) 466 1263
 • Email :
  myanmar@kotis.net
 • Website :
  meseoul.org

Japan

 • Honorary Consul-General :
  Mr. Takashi Nagata
 • Address :
  3-3-11 Eboshicho, Nada, Ku Kobe – Shi, Japan 657-0042
 • Tel :
  81-78 805 3901
 • Fax :
  81-78 805 3849
 • Email :
  hnin@ship.ecl.co.jp

People’s Republic of China, Beijing

 • Head of Mission H.E. :
  U Thit Lin Ohn (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)
 • Deputy Head of Mission :
  Daw Cho Cho Soe (Counsellor)
 • Address :
  No. 6 Dongzhi Men Wai Street, Chao Yang District, 100600
 • Tel :
  (0086) (10) 6532 0351 (2 Lines)
 • Fax :
  (0086) (10) 6532 0408
 • Website :
  www.myanmarembassy.com

People’s Republic of China, Hong Kong

 • Consul General :
  U ZawZawSoe
 • li>Consul/ Counsellor :
  U Kyaw Zeya Lin
 • Address :
  Rm 2401-2405 & 2436-2440,24/F, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai
 • Tel :
  (852) 2845 0810, 2845 0811
 • Fax :
  (852) 2845 0820
 • Email :
  myancghk@biznetvigator.com
 • Website:
  www.mcgkunming.org

People’s Republic of China, Beijing

 • Head of Mission H.E. :
  U Thit Lin Ohn (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)
 • Deputy Head of Mission :
  Daw Cho Cho Soe (Counsellor)
 • Address :
  No. 6 Dongzhi Men Wai Street, Chao Yang District, 100600
 • Tel :
  (0086) (10) 6532 0351 (2 Lines)
 • Fax :
  (0086) (10) 6532 0408
 • Website :
  www.myanmarembassy.com